Burning

Mer 22 jan 20h45 / Ven 24 jan 20h30 / Sam 7 mars 20h30

L’Absolu

Ven 28 fév 20h30 / Sam 29 fév 20h30 / Ven 6 mars 20h30 / Sam 7 mars 20h30

3D

Lun 9 mars 17h15 / Mar 10 mars 18h / Mer 29 avril 15h / Jeu 30 avril 20h30

Mektoub

Mar 28 avril 20h / Mer 29 avril 19h